תנאי רכישה ושימוש באתר

לפני ביצוע רכישה ע”י האתר או בפעילויות אחרות באמצעות האתר, האתר בבעלות איילת עמוס (להלן “העוסקת”, ומשמש אתר מידע אודו דיקור קוסמטי, רפואה סינית ואנטי איג’ינג וחנות אינטרנטית.

נא לקרוא את תנאי הרכישה ושימוש. אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין איילת עמוס.

תקנון זה מנוסח בלשון נקבה אך פונים אל נשים וגברים כאחד.. 

תנאי האתר, כפי שיפורטו, מגדירים את הזכויות וההתחייבויות בעת הכניסה לאתר  ולרכישה באמצעותו, האחריות על המוצרים המוצעים למכירה (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, מדיניות המחירים הנוהגת, התנאים בהם את רשאית לבטל עסקאות שביצעת באמצעות האתר ופרטים נוספים.. 

בכדי להמשיך בהליך הרכישה עליך לסמן את התיבה המתאימה כי קראת ואת מאשרת את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים. אם אינך מסכימה לתנאים הללו, לא תוכלי להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר. 

כללי

 • האתר של איילת עמוס מאפשר קישור לקליניקה לצורך זימון תורים ומהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי קוסמטיקה ומוצרי טיפוח נוספים הנמכרים על ידי העוסקת..
 • האתר מנוהל ע”י איילת עמוס. בכל שאלה הנוגעת באמצעות טלפון מס’ 0529935544 או בדואר אלקטרוני ayeletamos@gmail.com 
 • השימוש באתר מותר למחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף ו/או בכל חשבון
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העוסקת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר אם השתמשת בשירותי אתר איילת עמוס לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; ו/או אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע העוסקת; ו/או אם את חייבת כספים לעוסקת ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • רישומי המחשב של העוסקת בפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • העוסקת שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון מידי פעם, ומבלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר איילת עמוס וייכנסו לתוקף עם פרסומם.
 • העוסקת תוכל לשנות בעת הצורך את מבנה האתר הכולל את השירותים, המראה, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו ללא צורך להודיע  על כך מראש..
 • העוסקת רשאית מכל סיבה, להפסיק בכל עת את מתן השירותים באמצעות האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

רכישת מוצרים 

הזמנה

  • רכישת מוצרים תבוצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות.
  • לאחר מכן תדרשי בטופס מקוון המיועד לכך את פרטי המזמינה, פרטי מקבל ההזמנה וכל פרט מזהה  שיש בו צורך כדי לסייע למשלח לאתר בקלות את מקום אליו מתבצע המשלוח להזמנה. חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית ובלעדיהם לא תצא הזמנה אל הפועל.
   •  המזמינה תאשר את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסרה. על ממלאת ההזמנה למסור אך ורק פרטים מדויקים כדי למנוע אפשרות של תקלה במשלוח.
  • מילוי הפרטים של המזמינה לרבות אמצעי התשלום, ייחשבו לביצוע הזמנה מחייבת (להלן: “ההזמנה“). עם קבלת ההזמנה תתבצע בדיקת פרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום, ורק לאחר אישור חברת האשראי , תאושר ההזמנה על ידי העוסקת.
  • ניתן לשנות את המוצרים הנבחרים בהזמנה עד למועד ביצוע ההזמנה. כל שינוי מאוחר יותר יהיה כפוף לתנאים לביטול הזמנה המפורטים בתקנון זה.
  • חיוב הלקוחה יהיה בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. העוסקת לא מחויבת להחזיק מלאי של כל המוצרים אשר התמונות שלהם באתר.
  • העוסקת רשאית בכל עת ולפי ראות עיניה, לשנות את היצע המוצרים באתר והעובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו לא מבטיחה שיוצע למכירה באתר זה גם בעתיד.
  • אם אזל מוצר שהזמנת מהמלאי, נציג העוסקת ייצור עימך קשר והעוסקת שומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי. אם תתקבל ההצעה, הזמנתך תעודכן. אם תסרבי לקבל את הצעת העוסקת, תבוטל הזמנתך וכרטיס האשראי שלך יזוכה.
 • למען הסר ספק יובהר כי לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים באתר זה.

שמירת הזמנה 

 • המוצרים שאת מעוניינת להזמין יישמרו למשך 30 דקות בעגלת הקניות. לאחר 30 דקות פרטי ההזמנה לא יישמרו.
 • העוסקת לא תספק את המוצרים שהזמנת אם ההזמנה לא נקלטה או נקלטה באופן לא תקין וזאת גם אם מקור התקלה במחשבי העוסקת. אם לא תתקבל פניה מהעוסקת, טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני, בתוך שני ימי עסקים, ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי נמצאת בה תקלה. במקרה כזה אנא פני תפני לעוסקת לברר את מקור התקלה.

המחירים

 • מחיר המוצרים המופיעים באתר זה מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כדין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
 • המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר המופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה. העוסקת רשאית לשנות את מחירי המוצרים, וללא צורך בהודעה מוקדמת. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, ההזמנה תחויב לפי המחירים המעודכנים. 

הנחות, מבצעים ומתנות

 • העוסקת רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עוסקת רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף או לשנות אותם ללא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • לתשומת ליבך: אין לך כל זכות קנויה להנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר איילת עמוס. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. לדוגמא, אם רכשת מוצר והיית זכאית לקבלת הטבה בגין רכישתו, אך מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיי זכאית לאותה ההטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיי זכאית להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת, יכול להיות שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה.
  דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות. 

אופן ביצוע התשלום 

 • התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון בשירות ארנק אלקטרוני  וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של העוסקת.
 • העוסקת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום מסוים, להתיר את השימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום על סוגי כרטיסי אשראי  או אמצעי תשלום אחרים שהעוסקת תכבד.
 • לאחר הזמנת פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אליך אישור באמצעות דואר אלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב לספק את המוצרים ומעיד אך ורק כי פרטי ההזמנה נקלטו.
 • מיד לאחר קליטת ההזמנה תתבצע בדיקת אמצעי התשלום ועם קבלת אישור חברת האשראי    תינתן הודעה למזמינה כי ההזמנה אושרה וחשבונך יחויב בעלות ההזמנה והשירות.   
 • בכל מקרה בו לא יתקבל אישור חברת האשראי    או כל אמצעי תשלום אחר שהיה באותה עת, תקבל המזמינה הודעה  על כך או נציג האתר יצור אתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר במלאי במועד האספקה במועד ההזמנה. אם וככל שהמוצר אינו במלאי העוסקת תשיב למזמינה סכום ששולם אם שולם לעוסקת ו/או תבטל את החיוב אם בוצע.
 • האחריות הינה על המזמינה להודיע לעוסקת בכל מקרה של חיוב בטעות על ידי חברת האשראי  , על מנת לבצע זיכוי.

דמי משלוח 

 • בנוסף למחיר המוצרים בהזמנה, תחויב המזמינה גם בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום הליך ההזמנה בהתאם לדרך המשלוח הנבחרת.
 • דמי המשלוח ישולמו יחד עם התשלום בגין ההזמנה.
 • העוסקת לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של הזמנה, כולה או חלקה, כתוצאה מכח עליון, ממלחמה, מבצע צבאי, נזקי טבע, ו/או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת העוסקת- כגון שביתות ו/או השבתות נמלים, השבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים או נותני שירותים אחרים הדרושים לייצור, אספקה או הובלה של המוצרים.
 • במקרים בהם הזמנה, כולה או חלקה, תחזור לעוסקת בגלל פרטים שגויים שנמסרו על ידי המזמינה, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 

אספקת המוצרים ומשלוח 

 • העוסקת תפעל כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות והמוצרים ישלחו תוך 14 ימי עסקים אם נשלחה ההזמנה באמצעות דואר ישראל או תוך 7-10 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח, מיום קליטת ההזמנה ואישורה.
 • המשלוחים המבוצעים על ידי חברת משלוחים יבוצעו בהתאמה לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מבצעת ההזמנה. תנאי חברת המשלוחים יחייבו את המזמינה ולמזמינה לא תהיה כל טענה כלפי העוסקת בקשר לכך.
 • במקרים בהם האספקה היא באמצעות דואר ישראל, המוצרים ישלחו בכפוף לזמני האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה על ידי העוסקת ואינם בשליטתם. למזמינה לא תהיה כל טענה נגד העוסקת ו/או מי מטעמה עקב בעיה באספקה במקרה כאמור.
 • על המזמינה להודיע באופן מידי לעוסקת אם ההזמנה, כולה או חלקה, לא סופקה בתקופת האספקה, במקרה כאמור, האספקה תבוצע מיום תיאום מועד חדש.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

 • ביטול הזמנה ו/או החזרת מוצרים יעשו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 והתקנות מכוחו (להלן: “החוק“), כפי שיעודכנו מעת לעת.
 • רק לאחר החזרת המוצרים לעוסקת בפועל, תזוכה המזמינה במחיר ששילמה עבור המוצרים שהוחזרו, לא כולל דמי המשלוח. הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או לחשבון אשר באמצעותו שולמה ההזמנה, בהתאם למדיניות חברת האשראי .
 • לאחר קבלת ההזמנה תוכלי אם תרצי להחזיר או להחליף מוצרים בהתאם למדיניות החזרת המוצרים המפורטת להלן. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלי לעשות זאת בתיאום עם נציג העוסקת .
 • במקרה של ביטול ההזמנה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה, תזוכה המזמינה אך ורק לאחר קבלת המוצרים בסניף העוסקת, כאשר המוצר/ים הוחזרו באריזתם המקורית, כאשר המוצר שלם ואינו פגום, ללא פגיעה או נזק, ובלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר אשר יוחזר ואינו עומד בתנאים של סעיף זה, לא יזכה את המזמינה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר. אם נפתחה אריזת המוצר, השתמשת או צרכת אותו, לא תוכלי להחזירו אלא אם היה המוצר מקולקל או פגום. לעוסקת שיקול הדעת הבלעדי באשר למצב המוצר שהוחזר.
 • לעניין פגם שנפל במוצר, במידה והמזמינה לא הודיעה לעוסקת על פגם במוצר וזאת בתוך 24 שעות מקבלתו, ייחשב הדבר כהודעה כי לא נפל פגם במוצר ולמזמינה לא תהיה כל טענה כנגד העוסקת לעניין קיומו של פגם במוצר.
 • העוסקת תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 80 ש”ח, לפי הנמוך מבין השניים, וכן לקזז מסכום ההחזר כל סכום אשר שולם על ידי העוסקת בגין סליקת הכרטיס אשראי. במקרה של פגם או קלקול במוצר לא תחויבי בדמי ביטול, והכל בהתאם לחוק כפי שיעודכן מעת לעת.
 • מוסכם כי מוצרים בהנחה לא ניתנים להחזרה וכי לא יינתן החזר כספי בגין מוצר אשר לא ניתנה עבורו תמורה כספית כמו מתנות. 

פרטיות

 • יובהר כי העוסקת אוספת מידע הכולל שם, מען, פרטי התקשרות לרבות כתובת דוא”ל לצורך אספקת שירות הרכישה באמצעות האתר, עיבוד הזמנות ומשלוחים, הזמנת מוצרים, קידום מוצרים והתקשרויות עתידיות.
 • השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש למסירת המידע והעוסקת ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המזמינה באמצעות דוא”ל ו/או פניה טלפונית למטרות קידום מכירות ושיווק, על פי דרישות הדין הרלוונטיות וכל עוד לא הודיעה המזמינה אחרת.
 • ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 • יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העוסקת לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע המזהה אותך אישית, אשר נרשם בעת פעילותך באתר העוסקת, למעט במקרים המפורטים להלן:
  • אם במקרה שהפרת את הוראות תנאי השימוש או כל הסכם בינך לבין העוסקת או אם ביצעת באמצעות אתר העוסקת פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
  • אם התקבל בידי העוסקת צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העוסקת;

בכל מקרה של מסירת מידע כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי העוסקת ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.

 • העוסקת נוקטת במירב אמצעי הזהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, העוסקת לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.
 • הנך רשאי בכל עת לפנות לעוסקת בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובתayeletamos1@gmail.com   ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש העוסקת.

אחריות

 • העוסקת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר.
 • העוסקת לא תישא  באחריות ביחס להודעות שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר לרבות על ידי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר, התוכן של הודעות אלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו, השפעתו על המחשב המשתמש, כל נזק ו/או אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש , תוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי אחר בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו על ידו.
 • חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר איילת עמוס, למעט מחירם, מקבלת העוסקת מיצרני המוצרים והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא. העוסקת אינה בודקת את שלמות המידע ומהימנותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי התאמה, הטעיה, חוסר או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצרכיך או לתיאורם.
 • התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והעוסקת תעשה כמירב היכולת על מנת להציג את המידע השלם והמקיף לגבי המוצרים והתמונות. על אף האמור, יובהר כי עלולים להופיע באתר אי דיוקים או שגיאות והעוסקת תישא  באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים או שגיאות.
 • העוסקת ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך במישרין או בעקיפין בשל האיחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים,  שסופקו לכם היו פגומים, מקולקלים ו/או לא תקינים – אלא אם כן אירע הפגם בשל רשלנות מצידה של העוסקת. במקרה זה תהיה אחריות העוסקת ואו מי מטעמה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
 • השירות באתר איילת עמוס באינטרנט ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איילת עמוס ו/או העוסקת ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, המאפיינים שלו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 • אין בהצגת הספקים והמוצרים באתר משום הבעת דעה לגבי האופיי או הטיב שלהם על ידי האתר.
 • בכל מקרה אחריות העוסקת מוגבלת רק לסכום השווה למחיר ההזמנה ולא מעבר אליו.
 • העוסקת עושה מירב מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר איילת עמוס. יחד עם זאת, העוסקת אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או ללא הפסקות, יתקיים בביטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, קלקולים, נזקים, ותקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת. בכל מקרה כזה, העוסקת לא תישא באחריות כלשהי. 

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר איילת עמוס, לרבות השם “איילת עמוס” ו/או פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) והסודות המסחריים, הינם רכושה של העוסקת בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, הנתונים המפורסמים באתר (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר.
 • ככל שיש סימני מסחר שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה על ידי העוסקת ו/או באמצעות האתר, כי אז סימני המסחר הינם רכושן של אותן החברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

קישורים ומידע פרסומי באתר

 • במהלך הביקור באתר איילת עמוס יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי ו/או פרסומי. המקור של מידע כאמור יכול שיהיה מהעוסקת ויכול שיהיה מצדדים שלישים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישים, העוסקת אינה יכולה לערוב לאמינותו ולדיוקו של המידע האמור, לפיכך לא תוכלי לבוא לעוסקת ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות אתר איילת עמוס ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
 • העוסקת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מהעוסקת או בעקבות ביקורכם באתר.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להציג ו/או לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות ו/או טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של העוסקת מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים ההנמצאים באתר איילת עמוס,  במוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר ללא קבלת הסכמתה של העוסקת מראש ובכתב.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר איילת עמוס לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל הסכמתה של העוסקת מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן.
 • אין להציג את האתר בתוך המסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכה (קישור עומק), אלא בהסכמת העוסקת מראש ובכתב. העוסקת תהיה רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובמקרה כזה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העוסקת.
 • חל איסור להציג את האתר בעיצוב או בגרפיקה שונים מאלה שעיצבה לו העוסקת, אלא בכפוף לקבלת הסכמת העוסקת לכך מראש ובכתב. 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר איילת עמוס והזמנתך, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז הצפון.

 

שמירה על סודיות/אבטחת מידע

 • העוסקת נוקטת במירב אמצעי הזהירות המקובלים כדי  לשמור על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, העברת הנתונים מהאתר מתבצעת בצורה של פרוטוקול מוצפן ומאובטח SSL חברת משולם היא העוסקת הסולקת את כרטיסי האשראי והסליקה נמצאת באחריותה.
 • העוסקת אינה אוגרת את מספרי כרטיס האשראי.
 • על אף האמור, במקרים אשר אינם בשליטת העוסקת ו/או הנובעים מכוח עליון, העוסקת לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, למזמינה או גולשת באתר, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.

הנכם מוזמנים לפנות לעוסקת בכל שאלה ו/או הבהרה נוספים.

15% הנחה

זה הזמן להתפנק - כל האתר ב- 15% הנחה!

X